Faktoring

Faktoring jest instrumentem finansowym wspomagającym bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Polega na odpłatnym wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przez faktora, który zajmuje się ściągnięciem należności od dłużnika oraz finansowaniem wierzyciela również z możliwością przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora (faktoring pełny). Faktoring jest umową nienazwaną wg polskiego prawodawstwa co oznacza, że umowy zawierane są w treści i formie ustalonej swobodnie między faktorantem i faktorem.

Wśród licznych zalet faktoringu warto wymienić zapewnienie faktorantowi płynności finansowej poprzez dostarczenie środków pieniężnych wcześniej niż termin zapadalności wierzytelności, eliminując występującą często w przedsiębiorstwach lukę finansową dla działalności bieżącej. Zastosowanie tej metody finansowania krótkoterminowego rozszerza także działalność przedsiębiorstwa o możliwość współpracy z podmiotami, których wymagane terminy płatności uniemożliwiały dotychczas współpracę z wykorzystaniem jedynie środków własnych lub innych instrumentów finansowych. Ponadto dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez zastosowanie faktoringu pozwala zwiększyć skalę działania przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie np. do kredytu bankowego faktoring z racji krótkookresowego finansowania nie powoduje zwiększenia zewnętrznych źródeł finansowania działalności.

Ewidencja księgowa faktoringu zależy od rodzaju umowy zawartej pomiędzy faktorantem a faktorem. Wierzytelności sprzedane przez faktoranta ujmowane są przez niego w księgach rachunkowych jako przychody finansowe.  Wartość brutto wierzytelności oraz wszystkie koszty faktoranta ujmowane są natomiast jako koszty finansowe. Do rachunku zysków i strat trafia zatem wynik netto przeprowadzonego rozliczenia operacji.

Od dawna faktoring jest regularnie stosowanym źródłem finansowania przez korporacje i duże przedsiębiorstwa. W ostatnich latach natomiast obserwowany jest wzrost zainteresowania faktoringiem przez małe i średnie przedsiębiorstwa co potwierdza przedstawione korzyści płynące z wykorzystania tego instrumentu finansowego.