Leasing finansowy

Produkt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw nie mających problemów z pozyskaniem w bankach nisko oprocentowanych kredytów. Dotyczy on przedmiotów należących do grupy 3-6 Klasyfikacji środków trwałych, których okres używania wynosi minimum 5 lat. Podwyższona amortyzacja, mimo większego kosztu leasingu, pozwala uzyskać lepsze efekty niż w wypadku kredytu. Podstawę prawną tego typu operacji określa Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późniejszymi zmianami, Efekty i zalety leasingu finansowego: - zmniejszenie wydatków w gotówce do 8% wartości netto środka trwałego, - poprawa płynności finansowej, - możliwość obniżenia ceny oferowanych wyrobów lub usług po zakończeniu umowy leasingu finansowego, - przejście na własność przez Korzystającego (Leasingobiorcę) środka trwałego bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat. Produkty opracowane na bazie leasingu finansowego: - 5-letni leasing finansowy w połączeniu z zakupem papierów dłużnych - dla firm posiadających własne środki na inwestycje, - leasing finansowy dla projektów kogeneracyjnych - leasing urządzeń wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło.